Художествено слово

Клуб„ Художествено слово“    ръководител: Валентина  Сашкова
Чрез средствата  на словото  и  другите  изкуства артистично да  интерпретират художествените творби, за да постигнат определено идейно и емоционално въздействие върху  слушателите.
Усъвършенстване на правоговорната  им  култура, развитие на  комуникативните им умения, на читателските им  интереси,на творческите  им  способности.
Възпитателното въздействие е  насочено към  приобщаване  към общочовешките ценности, изграждане  на  самосъзнание за  национална  идентичност, както и формиране  на отношение  на толерантност към културната  различност.