ЦПЛР - ОДК гр. Вълчедръм

През 1980г. е закупен недвижим имот в гр.Вълчедръм, парцел 1530кв.м –двор със застроена двуетажна масивна сграда от 120 кв.м , която е преустроена и пригодена за Дом за работа с деца по инициатива и с подкрепата на местното държавно ръководство.
През времето на своето съществуване ИПУ-ОДК ,гр.Вълчедръм , е претърпяло няколко трансформации:
-на 24.05.1982г. е учреден Общински пионерски дом ;
-с постановление на МС №43 /09.05.1990г. е регистриран като ЦРД към Общинския народен съвет;
-със заповед  №РД -14-118 от 28.11.1995г. на Министъра на Образованието по предложение от Общинския съвет –гр.Вълчедръм ,ЦРД  е преобразуван в детски комплекс ОДК като обслужващо звено на бюджетна издръжка на общината .
-преобразуван е в Център за подкрепа за личностно развитие- Обединен детски комплекс с Решение на Общински съвет – гр.Вълчедръм -№139 ,Протокол  №15/18.10.2016г. , със Заповед на кмета Иван Барзин -№1342 /27.10.2016г.

Основна мисия на ЦПЛР-ОДК и тогава , и сега е ангажирането на свободното време на децата в извънкласни форми на занимания ,изява на способностите , на творческите възможности и таланти на децата от общината по тяхно желание в областта на изкуството , науката , техниката , спорта и туризма .

Формиране личности с висока интелектуална подготовка и култура ,с ярко изразено гражданско съзнание и поведение ,способни за ефективна обществена реализация .Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандарти на Европейския съюз в духа на демократичните ценности .Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности , развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби .

ОДК като ЦПЛР е призван да се утвърждава и развива като конкурентно извънучилищно заведение ,способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация .


Допълнително изображение


Примерен файл