Цветен месец май- рисунки на цветя/ снимки на цветя/; Участие в НК„ Казанлъшка роза“; 6-май- Традиции и обичаи за Гергьовден; Участие в НК „България в картини и слово“; 9- май- 75г. от Победата над хитлерофашизма/ В памет на загинали вълчедръмчани във Сърбия и Унгария“-презентация; Участие в „Конкурс за щастие“; „Моят първи учител“- виртуални разкази на деца и колеги със снимки/по повод 24-май/; Участие в инициативата „Азбука на добротата“; Онлайн вестник- поздрав на ЦПЛР-ОДК,Вълчедръм към всички по повод 24 май; Видео концерт на групи от ЦПЛР по повод 24май; Участие на ЦПЛР-ОДК в инициативата на РУО по случай 24май-Денят на българската просвета и култура! Приятен ден!

Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

През 1980г. е закупен недвижим имот в гр.Вълчедръм, парцел 1530кв.м –двор със застроена двуетажна масивна сграда от 120 кв.м , която е преустроена и пригодена за Дом за работа с деца по инициатива и с подкрепата на местното държавно ръководство.
През времето на своето съществуване ИПУ-ОДК ,гр.Вълчедръм , е претърпяло няколко трансформации:
-на 24.05.1982г. е учреден Общински пионерски дом ;
-с постановление на МС №43 /09.05.1990г. е регистриран като ЦРД към Общинския народен съвет;
-със заповед  №РД -14-118 от 28.11.1995г. на Министъра на Образованието по предложение от Общинския съвет –гр.Вълчедръм ,ЦРД  е преобразуван в детски комплекс ОДК като обслужващо звено на бюджетна издръжка на общината .
-преобразуван е в Център за подкрепа за личностно развитие- Обединен детски комплекс с Решение на Общински съвет – гр.Вълчедръм -№139 ,Протокол  №15/18.10.2016г. , със Заповед на кмета Иван Барзин -№1342 /27.10.2016г.

Основна мисия на ЦПЛР-ОДК и тогава , и сега е ангажирането на свободното време на децата в извънкласни форми на занимания ,изява на способностите , на творческите възможности и таланти на децата от общината по тяхно желание в областта на изкуството , науката , техниката , спорта и туризма .

Формиране личности с висока интелектуална подготовка и култура ,с ярко изразено гражданско съзнание и поведение ,способни за ефективна обществена реализация .Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандарти на Европейския съюз в духа на демократичните ценности .Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности , развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби .

ОДК като ЦПЛР е призван да се утвърждава и развива като конкурентно извънучилищно заведение ,способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация .

Изграждане у децата на навици за здравословен живот, формиране на гражданска култура и уважение на човешката личност.
Развитие потенциала на всяко дете , за осигуряване на възможности за физическо , интелектуално и личностно развитие , пълноценна социална интеграция и последваща професионална реализация.
ЦПЛР-ОДК осъществява държавната политика за работа с деца и ученици на общинско ниво чрез създаване на условия за подготовка и изява на талантливите и даровити деца в областта на науката ,изкуството ,техниката и спорта.

От ръководство

Кратко послание от ръководството. Примерен текст. Кратко послание от ръководството. Примерен текст. Кратко послание от ръководството. Примерен текст. Кратко послание от ръководството. Примерен текст. Кратко послание от ръководството. Примерен текст. Кратко послание от ръководството.Кратко послание от ръководството. Примерен текст. Кратко послание от ръководството. Примерен текст. Кратко послание от ръководството. Примерен текст. Кратко послание от ръководството. Примерен текст. Кратко послание от ръководството. Примерен текст. Кратко послание от ръководството.

Повече
Наташа Цанина
Наташа Цанина

Директор