Школи

Нашите дейности

За учебната 2017/2018г. ЦПЛР- ОДК ,гр.Вълчедръм предлага следните дейности :

-Етнография и фолклор .

Запознаване на децата с фолклора и традициите на родния край.

Запознаване с различни техники на работа чрез изработване на кукли да се пробуди интерес към приложното изкуство .

 

Ръководител : Наташа Цанина

 

- Народна музика /състав / .

Разучаване на народни песни от северозапада .

Събиране на народни песни и умотворения от народа .

 

Ръководител: Миролюб Йонков

 

 

-Модерни танци

Обучаване на ученици в различни видове съвременни , забавни , спортни и маршови танци .

Развиване на чувство за ритъм и кординация ,работа за правилна стойка и красива походка .

 

Ръководител : Венета Петрова

 

 

Клуб„ Народни  танци“   ръководител :Юлиян  Венелинов
Възпитаване на  любов  към  народния  танц и прекрасния  свят  на  българския  фолклор.
Изглраждане  на положителни личностни качества, формиране на потребност към непрекъснато обучение и усъвършенстване. Приобщаване  към високите образци на националната танцова култура.
Предоставяне на  възможност на  децата да откриват, изразяват и развиват своите творчески заложби, таланти, дарования.

 

Клуб„Информационни  технологии“ ръководител: Виолета Савина
Получаване на първоначални знания за технологиите. Развитие на творческото им мислене. Работа с програми и създаване на програмни продукти.
Акцентиране върху формирането на силна, самостоятелна и отговорна личност с толерантно и партньорско поведение, с навици за  работа  в екип.

 

Клуб„ Художествено слово“    ръководител: Валентина  Сашкова
Чрез средствата  на словото  и  другите  изкуства артистично да  интерпретират художествените творби, за да постигнат определено идейно и емоционално въздействие върху  слушателите.
Усъвършенстване на правоговорната  им  култура, развитие на  комуникативните им умения, на читателските им  интереси,на творческите  им  способности.
Възпитателното въздействие е  насочено към  приобщаване  към общочовешките ценности, изграждане  на  самосъзнание за  национална  идентичност, както и формиране  на отношение  на толерантност към културната  различност.

 


Школа „ Балет“      ръководител:  Анна  Василева
Развива интересите на децата  в областта  на  танцовото  изкуство.
Систематична работа за постановка на корпуса. Развиване на музикална и танцова култура,изграждане на  сценично  поведение.
Подпомагане   кариерното развитие на  децата  с изявени танцувални качества.
Формира  се  активна  гражданска  позиция  и  съпричастност към проблемите на обществото, участвайки в мероприятия с благотворителна цел.